گیرم که دردادگاه خلق جهان معتبرشدی،دردادگاه حقوحقیقت چه میکنی؟گیرم که خلق رابه فریبت فریفتی،بادست انتقام طبیعت چه میکنی؟

چه بسا سگ هایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند،شادی کردندوخود را بزرگ پنداشتند ولی نمیدانستندکه شیر،شیر میماندوسگ،سگ