2-دانلود اسلایدها و فیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم

دانلود اسلایدهای آموزشی علوم پایه‌ی ششم
اسلایدهای علوم پایه‌ی ششم
(2)

1- دانلود  ازمایش تعادل با چنگال

 

2- دانلود  عکس موجودات ذره بینی

 

 3- دانلود  کتاب برگ

 

 4- دانلود واکسیناسیون

 

5- دانلود هواپیما

 

6- دانلود  ازمایش تاثیر محلول نشاسته بر ید

 

 7- دانلود تبدیل خورشید به گرمایی

 

 8- دانلود گلبول سفید بیگانه خوار

 

9- دانلود  کتاب برگ

 

/ 0 نظر / 93 بازدید