1-دانلود اسلایدها و فیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم

دانلود اسلایدهای آموزشی علوم پایه‌ی ششم
اسلایدهای علوم پایه‌ی ششم
علوم پایه‌ی ششم

فیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم

1- دانلود آزمایش های تکمیلی علوم فصل های ورزش ونیرو وانرژی

 

2- دانلود ارتباط جمعی

 

3- دانلود  بازیافت فلز

 

4- دانلود پیام آموزش سفر به اعماق زمین

 

5- دانلود مداد سبز

 

6- دانلود خیلی کوچک خیلی بزرگ

 

7- دانلود راهنمای درس 11علوم شگفتیهای برگ

 

8- دانلود زمین پویا

 

 

 

 

9- دانلود  شبیه سازی موتور برقی

 

10- دانلود  طبیعت

 

11- دانلود  فتوسنتز

 

12- دانلود  کارخانه کاغذ سازی

 

13- دانلود  لایه های درونی زمین

 

14- دانلود  موتور الکتریکی

 

15- دانلود  میکروسکو پ اجزا و کاربرد

 

16- دانلود  اتشفشان

 

ارتباطات                                                        کلیک و دانلود کنید

بازیافت  مواد                                                 کلیک و دانلود کنید

تولید برق از سیب زمینی                               کلیک و دانلود کنید

موتور الکتریکی                                              کلیک و دانلود کنید

انرژی پتاسیل در وزنه                                    کلیک و دانلود کنید

آزمایش تعادل بااستفاده ازچنگال                   کلیک و دانلود کنید

آزمایشهای فصل ورزش-نیرو-انرژی                دانلود کنید

تفسیرکنید-مداد سبز                                      کلیک و دانلود کنید

درس ۱۱شگفتیهای برگ                              دانلود کنید  

ساختاروویژگیهای چوب                                  کلیک و دانلود کنید

شبیه ساز گازهای آتشفشانی                       دانلود کنید

معرفی کوه سبلان                                        کلیک و  دانلود کنید

ساخت هواپیما                                               دانلود کنید

شبیه سازی موتور الکتریکی                         کلیک و  دانلود کنید

فیلم آتشفشان                                               دانلود کنید

آزمایش تاثیرنشاسته بر ید                             کلیک و دانلود کنید

بازیافت فلز                                                     دانلود کنید

کاربرد انرژی خورشیدی                                 کلیک و دانلود کنید

زنجیره غذایی                                                دانلود کنید

طبیعت                                                          کلیک و دانلود کنید

عکس موجودات ذره بینی                                  دانلود کنید

فتوسنتز                                                       کلیک و دانلود کنید

ساخت شناساگر                                          دانلود کنید

کتاب برگ                                                      کلیک و دانلود کنید

گلبولهای سفید بیگانه خوار                          دانلود کنید

لایه های درونی زمین                                   کلیک و دانلود کنید

کاربرد واجزاءمیکروسکوپ                              دانلود کنید

واکسیناسیون                                              کلیک و دانلود کنید

لیست وسایل وآزمایشات دوره ابتدایی        دانلود کنید

ارتباط جمعی                                               کلیک و دانلود کنید

خیلی کوچک خیلی بزرگ                            دانلود کنید

زمین پویا                                                     کلیک و دانلود کنید

سرگذشت دفتر من                                     دانلود کنید

تولید کاغذ از چوب                                      کلیک و دانلود کنید

کارخانه کاغذ سازی                                    دانلود کنید

مسائل روزانه وراه حل آنها                        

/ 0 نظر / 91 بازدید